Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri Nelerdir?

Türk edebiyatının tarihi dönemleri nelerdir? Türk edebiyatının geçmişi, Orta Asya’dan günümüze kadar uzanan zengin bir mirasa sahiptir. Eski Türk edebiyatı, İslamiyet öncesi dönemdeki eserleri içerirken, Klasik Türk edebiyatı, İslam etkisi altında şekillenen dönemi temsil eder. Tanzimat dönemi ise modern Türk edebiyatının başlangıcını simgelerken, Cumhuriyet dönemi ise edebiyatın çağdaşlaştığı ve farklı akımların ortaya çıktığı bir dönemi ifade eder.

Türk edebiyatının tarihi dönemleri, Türk edebiyatının gelişimi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu dönemler, Türk edebiyatının farklı evrelerini ve değişimlerini temsil etmektedir. İlk dönem olarak eskiden başlayan Türk edebiyatı, şiir ve hikaye gibi yazılı eserlere odaklanmıştır. Divan edebiyatı dönemi ise Osmanlı İmparatorluğu’nun etkisiyle ortaya çıkmıştır ve genellikle saray çevresindeki şairler tarafından üretilen eserleri içermektedir. Tanzimat edebiyatı dönemi ise 19. yüzyılda gerçekleşen modernleşme hareketleriyle birlikte ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, batılılaşma etkisiyle birlikte roman ve tiyatro gibi yeni türlerde eserler üretilmiştir. Servet-i Fünun edebiyatı dönemi ise 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir ve sanat ve toplumsal eleştiri odaklı eserlere ağırlık vermiştir. Son olarak, Milli edebiyat dönemi ise Türk Kurtuluş Savaşı sonrasında ortaya çıkmış ve milli değerlere önem veren eserlerin üretildiği bir dönemdir.

Türk edebiyatının tarihi dönemleri:
İslamiyet öncesi dönem
İslamiyet sonrası klasik dönem
Tanzimat dönemi
Servet-i Fünun dönemi
 • Milli edebiyat dönemi: Milli duyguların ön plana çıktığı dönem.
 • Cumhuriyet dönemi: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren yazılan edebi eserlerin dönemi.
 • İkinci Yeni dönemi: Geleneksel edebiyat anlayışına karşı çıkan, yenilikçi bir dönem.
 • Postmodern dönem: Geleneksel kurallardan uzaklaşan, sorgulayan ve deneysel bir dönem.
 • Çağdaş dönem: Günümüzde yazılan edebi eserlerin dönemi.

Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri Nelerdir?

Türk edebiyatının tarihi dönemleri, Türk kültürünün ve edebiyatının gelişimi açısından önemli bir rol oynamıştır. Bu dönemler, farklı zamanlarda ortaya çıkan edebi akımlar ve eserlerle karakterize edilir. Türk edebiyatının tarihi dönemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki açıklamaları okuyabilirsiniz.

Türk Edebiyatı Hangi Dönemlerden Oluşur?

Türk edebiyatı, tarihsel olarak farklı dönemlere ayrılır. Bu dönemler şunlardır:

 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı: Bu dönem, Türklerin İslamiyet’i kabul etmeden önceki dönemi kapsar. Göktürkler, Uygurlar ve Karahanlılar gibi Türk devletleri bu dönemde önemli edebi eserler üretmiştir.
 • İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı: Bu dönem, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle başlar. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Türk edebiyatı büyük bir gelişme göstermiştir. Divan edebiyatı, bu dönemin en önemli edebi akımlarından biridir.
 • Tanzimat Dönemi: 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda ortaya çıkan bir dönemdir. Bu dönemde Batı etkisiyle birlikte Türk edebiyatında önemli değişiklikler yaşanmıştır.
 • Servet-i Fünun Dönemi: 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar süren bir dönemdir. Bu dönemde edebiyatta batılılaşma ve yenilikçilik ön plandadır.
 • Milli Edebiyat Dönemi: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra ortaya çıkan bir dönemdir. Bu dönemde Türk edebiyatı, milli ve yerli değerlere vurgu yapmıştır.
 • Garip Akımı: 1941 yılında Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat tarafından başlatılan bir edebi akımdır. Bu akım, geleneksel şiir anlayışına karşı çıkmış ve yenilikçi bir yaklaşım sergilemiştir.
 • Postmodern Dönem: 1980’lerden itibaren Türk edebiyatında etkili olan bir dönemdir. Bu dönemde edebiyatta gerçeküstücülük ve ironi ön plana çıkmıştır.

Türk Edebiyatının Tarihi Dönemlerinin Özellikleri Nelerdir?

Türk edebiyatının tarihi dönemleri, farklı özelliklere sahiptir. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı döneminde daha çok destanlar ve manzum hikayeler ön plana çıkar. İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı’nda ise gazel, kasîde, kaside gibi nazım birimleri kullanılmıştır.

Tanzimat Dönemi’nde ise batılılaşma çabalarıyla birlikte roman ve tiyatro türleri gelişmiştir. Servet-i Fünun Dönemi’nde ise şiir ve hikaye türleri büyük ilerleme kaydetmiştir.

Milli Edebiyat Dönemi’nde ise milli ve yerli değerlere vurgu yapılmış, halk edebiyatı unsurlarıyla birleştirilmiştir. Garip Akımı’nda ise geleneksel şiir anlayışına karşı çıkılmış ve günlük dil kullanımıyla dikkat çekilmiştir.

Postmodern Dönem ise gerçeküstücülük ve ironiyi ön plana çıkarmış, geleneksel edebiyat kurallarına meydan okumuştur.

Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri Hangi Eserlerle Temsil Edilir?

Türk edebiyatının tarihi dönemleri, çeşitli eserlerle temsil edilir. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı döneminde “Göktürk Kitabeleri” ve “Kutadgu Bilig” gibi önemli eserler bulunur.

İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı’nda “Divan-ı Hikmet”, “Divan-ı İlâhiyat” ve “Divan-ı Lügat-it Türk” gibi eserler önemli bir yer tutar. Tanzimat Dönemi’nde “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” ve “Zemzeme” gibi romanlar ön plana çıkar.

Servet-i Fünun Dönemi’nde “Sergüzeşt”, “Eylül” ve “Kırık Hayatlar” gibi eserler dikkat çeker. Milli Edebiyat Dönemi’nde ise “İnce Memed”, “Yaban” ve “Kürk Mantolu Madonna” gibi eserler önemli bir rol oynar.

Garip Akımı’nda “Garip” şiiri ve “İstanbul’u Dinliyorum” gibi şiirler dikkat çekerken, Postmodern Dönem’de “Kara Kitap”, “Yenişehir’de Bir Öğle Vakti” ve “Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu” gibi eserler ön plana çıkmıştır.